Du måste ha ett aktiekapital

 

När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 50 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier som aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. Egendomen kallas apportegendom och ska värderas av revisorLäs mer hos Bolagsverket om hur du betalar aktier.

Så styrs aktiebolaget

 

Aktiebolaget företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (VD). Styrelsen kan bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant alternativt tre ledamöter med eller utan suppleanter. Tänk på att det kan vara bra för företaget att ha en styrelse bestående av erfarna personer med olika kunskaper och affärskontakter.

Om bolaget ska ha en VD tillsätts denne av styrelsen. I ett privat bolag kan en person vara både styrelseledamot och VD.

Aktieägarnas möjlighet att påverka sker genom att de på bolagsstämman tillsätter bolagets styrelse och revisor samt drar upp riktlinjerna för verksamheten.

De flesta aktiebolag är enmansbolag. Reglerna är dock desamma, så även dessa måste ha styrelse, bolagsstämma och så vidare.

Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Men oavsett om aktiebolaget har en revisor eller inte ska du revidera räkneskaperna en gång per år. Revisorn ska också granska bolagets räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning.